Event

Slido

Make your meetings come alive

Slido là một nền tảng tương tác khán giả cho các cuộc họp và sự kiện. Nó cho phép các nhà tổ chức cuộc họp...

EventBrite

Tạo sự kiện và bán vé trực tuyến

Eventbrite là một nền tảng bán vé cho phép người dùng tạo, chia sẻ, tìm và tham dự các sự kiện. Từ lễ hội âm...